F&F ŚCIEMNIACz OŚWIETLENIA SCO-802 z PAMIĘCIĄ USTAWIEŃ, DO PUSzKI PODTYNKOWEJ

76,69

Opis

Ściem­niacz oświe­tle­nia SCO-802 230VIndeks do zamó­wień: SCO-802-230V300 W. Do puszki pod­tyn­ko­wej Ø60.Ściem­niacz oświe­tle­nia służy do załą­cza­nia i wyłą­cza­nia oświe­tle­nia żaro­wego i halo­ge­nowego z moż­li­wo­ścią regu­la­cji natę­że­nia tego oświe­tle­nia za pomocą dowol­nego włącz­nika chwi­lo­wego (dzwon­ko­wego).Dzia­ła­nieZałą­cze­nie oświe­tle­nia nastę­puje po impul­sie prądu spo­wo­do­wa­nym naci­śnię­ciem włącz­nika chwi­lo­wego (dzwon­ko­wego) podłą­czo­nego do prze­kaź­nika. Wyłą­cze­nie oświe­tle­nia nastąpi po następ­nym impul­sie. Przy­trzy­ma­nie przy­ci­sku > 1 SEK. umoż­li­wia usta­wie­nie żąda­nego natę­że­nia oświe­tle­nia (płynna pul­sa­cja oświe­tle­nia w pętli JAŚNIEJ→CIEMNIEJ→JAŚNIEJ). Po każ­dym załą­cze­niu oświe­tle­nie powraca do uprzed­nio usta­wio­nej jasno­ści. Oświe­tle­nie może być ste­ro­wane za pomocą wielu przy­ci­sków połą­czo­nych rów­no­le­gle roz­miesz­czo­nych w róż­nych punk­tach pomiesz­cze­nia. Uwaga!SCO-802 może współ­pra­co­wać z przy­ci­skami pod­świe­tla­nymi.UWAGA!SCO można sto­so­wać do lamp halo­ge­no­wych, rów­nież zasi­la­nych poprzez zasi­lacz trans­for­ma­to­rowy lub elek­tro­niczny przy­sto­so­wany do współ­pracy ze ściem­nia­czami. Z nie­któ­rymi zasi­la­czami elek­tro­nicznymi ściem­nia­cze mogą błęd­nie pra­co­wać (np. migo­ta­nie oświe­tle­nia). Do nie­któ­rych typów należy podłą­czyć lampy halo­ge­nowe o łącz­nej mocy min. 50% war­to­ści mocy nomi­nal­nej zasi­la­cza. Przed osta­tecz­nym mon­ta­żem zale­cane jest wyko­na­nie testów. Dane tech­niczneNapię­cie zasi­la­nia230 V ACMak­sy­malny prąd obcią­że­nia AC-11,3 AEle­ment wyko­naw­czytriakPamięć stanu po zaniku zasi­la­niaNIEMak­sy­malna moc podłą­czo­nych żaró­wek300 WZasto­so­wa­nieoświe­tle­nie żarowe, halo­ge­nowe, trans­for­ma­tory toro­idalneSte­row­nie obcią­że­niemwyłą­cza­nie w 0 (dla obcią­żeń induk­cyj­nych i rezy­stan­cyj­nych)Pamięć stanuTAKInsta­la­cja2-prze­wo­dowaPrzy­łą­czezaci­ski śru­bowe 2,5 mm²Moment dokrę­ca­jący0,4 NmPobór mocy0,1 WTem­pe­ra­tura pracy–25 ÷ 50 °CWymiaryØ54 (48×43 mm), wyso­kość: 20 mmMon­tażw puszce pod­tyn­ko­wej Ø60Sto­pień ochronyIP20…

Ceneo

Budowa i remont

Elektryka i akcesoria elektryczne

Ściemniacze i wyłączniki

F&F ŚCIEMNIACz OŚWIETLENIA SCO-802 z PAMIĘCIĄ USTAWIEŃ, DO PUSzKI PODTYNKOWEJ

lark firma, ładowarka varta, falownik eaton, lokowka remington, 1kv ile to, l5 pk edu pl, chłodzenie spartan

yyyyy